ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

DSA Door Systems GmbH
Wiener Straße 58
A-7540 Güssing

1. Általános
1.1 Valamennyi eladás tekintetében kizárólag a következő feltételek érvényesek. A legelső szállítás elvégzésével a vevő elismeri ezeket a következő szállításokra vonatkozólag is a mindenkor érvényes verzióban. Az ezen feltételektől való eltérésekhez írásbeli megállapodás szükséges; adott esetben ezek csak azon megbízásra érvényesek, amely esetében ezek kimondottan rögzítve lettek. A vevő által közölt és máshogy hangzó feltételeire követekező hallgatást tilos az ő feltételeire vonatkozó egyetértésként értelmezni. A vevő beszerzési feltételei az eladó számára csak akkor kötelező érvényűek, ha ezeket az eladó külön elismeri.
1.2 Ezen általános üzleti feltételek jogszerűsége az ezen megrendelés / visszaigazolás / számla elfogadása által valamint a küldemény révén van elismerve.

2. Megbízások
2.1 Valamennyi ajánlat kötelezettségmentes. A megbízások csak akkor számítanak elfogadottnak, ha ezeket a szállító írásban visszaigazolja. Ez érvényes a képviselő által eszközölt eladásokra is.
2.2 A szóbeli és telefonon keresztüli megállapodások valamint változtatások csak akkor érvényesek, ha ezeket a szállító üzem írásban visszaigazolta.

3. Árak és fizetési feltételek
3.1 Amennyiben a szerződés megkötése és a teljesítés között bekövetkezne
a) a bérköltségek törvény, rendelet vagy kollektív szerződés általi emelkedése, vagy
b) az anyagköltségek emelkedés a paritási bizottság ajánlása alapján vagy a világpiaci árak nyersanyagokra vonatkozó változási miatt, akkor az esedékes árak ennek megfelelően emelkednek; kivéve ha a megbízás kiadása és a teljesítés között kevesebb mint 2 hónap van.
3.2 Az árak nettóárak mindennemű levonás nélkül. Minden mellékes költség, nyilvános illeték, esetleges ujonnan bevezetett adó, szállítási költség valamint ezek megemelkedése, amelyek a szállítmányt közvetlenül vagy közvetve érintik, a vevő által fizetendő.
3.3 Amennyiben az ajánlatban ill. a számlán nincs másképp rögzítve, a következő fizetési feltételek érvényesek: 1/3 a megbízáskor, 1/3 a szállítási készenlétkor, a maradék nettóban a számla dátumát követő 8 nap után.
3.4 A képviselőknek nincs joguk inkasszóra.
3.5 A számla összege mellékköltségek és levonások nélkül fizetendő. Nincs kötelezettség a váltók elfogadására. Elfogadás esetén a fizetés csak a beváltás után számít teljesítettnek; minden ezzel kapcsolatos költésg, kamat és díj a vevőt terheli. A fizetési határidő túllépése esetén az esetleges késési károk érvényesítési jogának fenntartása mellett a valóságban előállt saját bankhitel-költségek, de legalább 2%-al a hivatalos diszkont tétel felett kerül felszámításra az elmúlás napjától számítva. A késedelmi kamatok - § 1333 2. fejezet ABGB, felszólítási-, behajtási- és inkasszóköltségek szerint - a vevőt terhelik (§ 1333 (3) ABGB).
3.6 A vevő nem jogosult arra, hogy a fizetéseket garanciális igények vagy egyéb az eladó által el nem ismert ellenigények miatt visszatartsa. Ha a vevő késedelemben van egy megállapodás szerinti fizetéssel vagy egyéb teljesítéssel, akkor az eladó vagy követelheti a szerződés betartását, és
a) a saját kötelezettségeinek teljesítését a hiányzó fizetések megtörténtéig vagy egyéb teljesítésekre vonatkozólag elhalassza,
b) a szállítási határidő megfelelő meghosszabítását igénybe veheti,
c) a teljes még fizetetlen vételárat azonnal fizetendővé teszi.
3.7 Ha a vevő az utólagos határidő elmúltával a 9.3 pont szerint az esedékes fizetést vagy az egyéb teljesítményt nem teljesítette, akkor az eladó írásbeli közlemény által visszaléphet a szerződéstől. A vevőnek az eladó felszólítására a már kiszállított árukat vissza kell szolgáltassa az eladónak és számára az árun bekövetkezett értékcsökkenését ki kell egyenlítse, valamint minden jogos költséget meg kell térítsen, amelyet az eladó a szerződés teljesítése során kifizetett. A még ki nem szállított áruk tekintetében az eladó jogosult arra, hogy az elkészült ill. félkész termékeket a vevő rendelkezésére bocsássa és ezekért az eladási ár megfelelő részét követelje.

4. Szállítási és teljesítési idők
4.1 A határidők és időpontok nem kötelező jellegűek.
4.2 A határidők a visszaigazolás dátumával kezdődnek, azonban nem valamennyi részlet teljes tisztázása és az esetlegesen szükséges hatósági vagy hasonló igazolások megrendelő általi beszerzése előtt; a határidők ennek megfelelően kitolódnak. A határidők és időpontok a gyárból vagy raktárról történő szállítási készségi közlemény időpontjára vonatkoznak.
4.3 A felsőbb hatalom vagy olyan események, amelyek számunkra szállítást lényegesen megnehezítik vagy lehetetlenné teszik – pld. mindennemű üzemzavar, a lényeges alapanyagok vagy építőanyagok vagy alkatrészek beszállításának késedelme - feljogosítanak minket arra, hogy a kiszállítást az akadályoztatás időtartamával megegyező mértékben és egy megfelelő újraindulási idő felszámításával kitoljuk, vagy hogy a szerződéstől – amennyiben ezt még nem teljesítettük – visszalépjünk.
4.4 Jogosultak vagyunk arra, hogy a szállítási határidőt nyomós okból egyszer 4 héttel meghosszabbítsuk; erről a vevőt a szállítási határidő eltelte előtt értesíteni kell.
4.5 Ha késedelemben vagyunk egy szállítmánnyal, akkor a vevő egy általa írásban adott legalább egy hónapos újabb határidő letelte után a szerződéstől annyiban léphet vissza, amennyiben mi azt még nem teljesítettük. Kártérítést a nem teljesítés miatt ebben az esetben a visszalépési jog gyakorlása helyett csak akkor követelhet – mégpedig csak szállítási kötelezettségünknek az általunk még nem teljesített részére vonatkozóan -, amennyiben mi, vagy a teljesítésben részt vevő partnereink a szállítási késedelmet szándékosan vagy durván gondatlan módon okoztuk.

5. A veszélyátadás
5.1 A veszély átszáll a megrendelőre, amikor a megrendelt berendezés vagy annak részei át lettek adva a szállítónak vagy speditőrnek, vagy pedig a termék a szállító gyárát kiszállítás céljából elhagyta. Függetlenül attól, hogy az átadás/elküldés a teljesítés helyéről történik-e, hogy ki viseli a szállítási költségeket, ki végzi a szállítást, vagy hogy a szállító a megkötött szerződés szerint kötelezve van-e arra, hogy a szerelést maga végezze.
5.2 Amennyiben az áru szállításra kész és a kiküldés vagy az átvétel olyan okból késlekedik, amiért a szállító nem felelős, akkor a veszély a szállítási készenléti értesítéskor átszáll a megrendelőre; ezen naptól kezdődően a megrendelő viseli ezen túl a keletkező raktározási költségeket és az egyéb díjakat, mégpedig a számla szerinti összeg legalább ½ %-a mértékében minden hónapra a szállítási készség bejelentésétől kezdődően.
5.3 Amennyiben a szállító pótlólag meg van bízva a beszereléssel is, akkor az ő követelésére – részletekben is – azonnal meg kell történnie az átvételnek a megrendelő költségére. Ha a készrejelentés beérkezésétől számított 12 napon belül nem történik meg az átvétel olyan okból, amiért nem a szállító a felelős, akkor a szállító teljesítése a 12. munkanap elteltével átvettnek számít, ha a szállító a megrendővel szemben a készrejelentési jelentés átadása alkalmával utal erre a következményre. Amennyiben a megrendelő a teljesítést vagy a szállító teljesítésének egy részét használatba vette, akkor a használatbavétel időpontjával az átvétel megtörténtnek számít.
5.4 A megrendelő által jelentett hiányosságok csak akkor jogosítanak fel az átvétel megtagadására, ha ezek a teljesítés használhatóságát lényegesen lecsökkentik.

6. Reklamáció
A szállító nem felelős olyan hibákért, amelyek a megrendelő által leadott dokumentációkból vagy pontatlan adatokból adódnak. A kifogásokat azonnal, de legkésőbb az áru fogadását követő 8 napon belül kell írásban érvényesíteni. A szállítónak egy megfelelő határidőt – de laglább 8 napot – kell adni, hogy lehetősége legyen az utólagos vizsgálatra. Ezen célból az árut vissza kell küldeni a szállító gyárnak. A vevő érdekében utalunk arra, hogy a szállításból eredő károsodások tekintetében azonnal az áru kézhezvételét követően be kell indítani a vasút vagy speditőr által a tényfelvételi eljárást. Remittend-ek kivételes esetben csak 21 napon belül és csak a szállító előzetes írásbeli engedélye alapján lehetségesek.

7. Garancia
A technika elismert szabályai szerint garantáljuk az anyagok és a gyári munka hibátlanságát. A szállítás vagy a teljesítés esetleges hibái esetében – a megígért tulajdonságok hiányzásával bezárólag – felelősek vagyunk a következők szerinti igények kizárásával:
7.1 A garanciaidő 2 év, a veszélyátadás időpontjától számítva.
7.2 A hiányosságokat azonnal az árunak a rendeltetési helyre való beérkezése után kell jelezni; egyéb esetben az esetleges igények elavulnak.
7.3 Kötelesek vagyunk arra, hogy az alkatrészeket ingyenesen a mi választásunk szerint kijavítsuk vagy utánszállítsuk, amelyek a garanciális időn belül egy a veszélyátadás előtt levő állapot következtében használhatóságuk tekintetében erősen korlátozottak, vagy hogy megtérítsük az értékcsökkenést. A kicserélt alkatrészek a mi tulajdonunkat képezik.
7.4 Amennyiben nem teljesítjük garanciális kötelezettségünket, akkor a megrendelő számára a beépítést követően – és amennyiben a visszabontás aránytalanul magas költségeket okozna - a továbbmenő igények kizárásával fennáll a joga a csökkentésre, egyebekben a visszalépés joga, amennyiben az utalás a csökkentési jogra méltánytalan.
7.5 A garancia nem terjed ki
a) hiányokra, amelyek a természetes elhasználódás következtében álltak elő, harmadik fél általi hibás beépítési és szerelési munkákra, hibás üzembehelyezésre, hibás vagy hanyag kezelésre, nem szakszerű igénybevételre, a berendezés nem megfelelő karbantartására, helytelen vagy nem kellő időben elvégzett védőfestésre, külső befolyásokra (pld. mágneses mezők), valamint a használati útmutató figyelmen kívül hagyására.
b) hiányokra, amelyek a mi beleegyezésünk nélkül a megrendelő vagy harmadik fél által elvégzett módosítások eredményeztek.
c) a műanyagbevonat esetében a valóságos fényhatásra.
d) azon szállított részekre, amelyek az anyagi természetük következtében vagy felhasználásuk módja révén egy nagyobb természetes kopásnak vannak kitéve – pld. tömítések, műanyag csapágyak.
7.6 Garanciális tevékenységünk elvégzéséhez a megrendelő adjon nekünk megfelelő lehetőséget és időt; egyéb esetben érvénytelenné válnak az esetleges igények. A megrendelő által elvégzett mellékes teljesítéseket vagy hozzáadott anyagokat újra és ingyenesen rendelkezésre kell bocsátani. Egyebekben a megrendelő köteles arra, hogy gondoskodjon arról, hogy a kijavítási munkákat a tárgyak és személyzet vonatkozásában veszélymentesen lehessen elvégezni. A megrendelő dolga, hogy a kijavítási munkák időpontját kihirdesse és ezt az egyeztetés szerint ugy terminálja, hogy lehetőles ez ne vezessen az üzem megszakításához. Amennyiben a szerződés tárgyát a hiány ellenére tovább használják, akkor a garancia csak az eredeti hiányra korlátozódik.
7.7 Megtagadhatjuk a hiányosságok megszüntetését, amíg a megrendelő nem teljesíti kötelezettségeit megfelelő mértékben.
7.8 A megrendelő által saját maga elvégzett hibajavítás költségeit csak akkor kell megtérítsük, ha errez írásban engedélyt adtunk. Az olyan változtatások, amelyeket a megrendelő maga vagy harmadik fél a mi szállítmányunkon és teljesítésünkön elvégez, a megrendelő mindennemű garanciális igényét és kártérítési igényét törli.
7.9 A garanciális igények törlődnek egy hónap leteltével a mi visszautasításunk vagy a mi szabályozási javaslatunk el nem fogadása esetén, ez a mi írásunk dátumától számít.
7.10 A hiányosságokat illető kifogásokra vonatkozó tárgyalások során nem mondunk le a felvetésről, hogy a kifogás nem történt a kellő időben vagy nem volt kielégítő. A hiányosságok vizsgálatával megbízottak nem jogosultak az ellenünk irányuló hiányosságok elismerésére.
7.11 Az ügyfél kimondottan lemond a számára § 933 b ABGB szerint fennálló jogáról.
7.12 A további igények, amennyiben lehetségesek, ki vannak zárva: ez különösen érvényes a károk megtérítésére vonatkozó igényekre, amelyek nem magán a szerződés tárgyán keletkeztek.
7.13 Ezen rendelkezések érvényesek más, nem szerződés szerinti áru szállítására is.

8. Felelősség
8.1 A szállító minden esetben csak a szándékosságért és durva gondatlanságért felel. A felelősség bekorlátozása érvényes bűncselekményből eredő pótlási igényekre is, amennyiben ezek kapcsolatban vannak a hiányos szállítással.
8.2 A felelősség be van korlátozva a szállítás tárgyát illető közvetlen kárra. Ez érvényes az engedély nélküli kezelésből eredő igényekre is.
8.3 Amennyiben a szállító számára a teljesítés teljesen vagy részben lehetlenné válik, akkor kártérítési felelőssége a kereskedőkkel szemben egyrészt a szervezetek és vezető alkalmazottak szándékosságára és durva gondatlanságára, másrészt legfeljebb a teljesítés részét képező egység értékének 10%-ra, amely a lehetetlenség miatt nem szállítható a kellő időben vagy nem helyezhető üzembe. A nem kereskedőkkel szembeni kártérítési felelősség ezen esetekben bekorlátozódik szándékosságra és durva gondatlanságra.

9. A tulajdonjog fenntartása
9.1 A szállító valamennyi követelésének – ide értve a vevővel fennálló üzleti kapcsolatból eredő jövőbeni követeléseket is – teljes megfizetéséig, vagy egyéb jogi okból, a kiszállított termékek a szállító korlátlan tulajdonát képezik.
9.2 A vevő az árut a teljes kifizetésig nem zálogosíthatja el, nem adhatja át biztosítékként. Ha az árut harmadik fél zálogba adja vagy vagy olyan egyéb beavatkozás történik, amely veszélyezteti a szállító jogait vagy rendelkezési jogát, akkor a vevőnek a szállítót azonnal értesítenie kell.
9.3 Ha a tulajdonjog fenntartásával szállított termékeket a vevő tovább eladja, akkor a vevő valamennyi, a szálítóval szembeni, az áruszállításból adódó követelés teljes kiegyenlítéséig ezennel már most lemond a szállító javára az eladásból származó, az átvevővel szembeni vagy harmadik fél elleni követeléséről minden mellékes joggal együtt. A vevő a visszavonás fenntartásával fel van hatalmazva a továbbadásból eredő követelések bevonására. Amíg a vevő rendszeresen teljesíti fizetési kötelezettségét, az eladó nem fogja bevonási jogát gyakorolni.
9.4 A vevő kötelessége, hogy megadjon a szállítónak minden információt és átadjon minden dokumentumot, amelyre annak jogai érvényesítéséhez szüksége van, különösen hogy megnevezze az átadott követelések adósait és hogy ezekkel közölje a lemondás tényét.
9.5 A szállító ezennel fel van arra hatalmazva, hogy az adós számára bejelentse a lemondást a vevő nevében. Ha a szállítónak adott biztosíték értéke meghaladja annak teljesítménykövetelését több mint 20%-al, akkor a szállító a vevő követelésére köteles e mértékben a visszatérítésre.
9.6 Amennyiben az áru kiszállítása a vevő rendelkezése alapján közvetlenül egy harmadik fél számára történik mint annak ügyfelének, akkor a vevő kötelezi magát, hogy az ő a harmadik féllel kötött adásvételi szerződésében a tulajdonviszony fenntartását ugyancsak az üzleti feltételek ezen pontja szerint rögzíti.
9.7 Amennyiben az áru a szállító számára történő kifizetés előtt a vevő által egy harmadik félhez tovább szállításra kerül, akkor a vevő felel a pénzügyi hivatalnál történő bejelentésért, a díjakért és a forgalmi adókért, neki kell viselnie követelésátengedési díjakat, ő vállalja át az esetleges díjemelkedéseket, amelyek a be nem jelentés vagy megkésett bejelentésből adódnak.

10. A meghatározások érvényessége
Az üzleti és szállítási feltételek egy bizonyos meghatározásának hatálytalansága a többi meghatározás hatályosságát nem érinti.

11. Érvényes jog / a teljesítés helye / a bíróság helye
Az eladó és a vevő közötti kapcsolatok kizárólag az osztrák jog alá tartoznak. A teljesítés helye a szállító üzem. Az ezen szerződéses viszonyból eredő minden vita esetére kizárólagosan a Güssing-i járási bíróság helyi és tárgyi illetékessége került megállapításra § 104 JN alapján. Az eladó azonban felhívhat egy másik, a vevő tekintetében illetékes bíróságot is.

Menü
hu_HU