ALGEMENE VOORWAARDEN

DSA Door Systems GmbH
Wiener Straße 58
A-7540 Güssing

1. Algemeen
1.1 Voor alle verkopen zijn alleen de volgende voorwaarden van toepassing. Bij de uitvoering van de eerste levering herkent de koper ze ook voor de volgende leveringen in de huidige geldige versie. Afwijkingen van deze voorwaarden vereisen een schriftelijke overeenkomst; indien van toepassing zijn ze alleen van toepassing op de bestelling waarvoor ze uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Een stilzwijgen over gecommuniceerde verschillende voorwaarden van de koper kan niet worden geïnterpreteerd als een erkenning van zijn toestand. Aankoopvoorwaarden van de koper zijn alleen bindend voor de verkoper als ze afzonderlijk door de verkoper worden erkend.
1.2 De geldigheid van deze algemene voorwaarden wordt erkend door de aanvaarding van deze bestelling / orderbevestiging / factuur evenals de verzending.

2. Bestellingen
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Bestellingen worden pas als geaccepteerd beschouwd als deze schriftelijk door de leverancier zijn bevestigd. Dit geldt ook voor verkopen door agenten.
2.2 Mondelinge en telefonische afspraken alsmede wijzigingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door leverancier zijn bevestigd.

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden
3.1 Indien tussen het sluiten van het contract en de levering van diensten
a) loonkostenstijgingen door wet, verordening of collectieve overeenkomst of
b) materiële kostenstijgingen als gevolg van aanbevelingen van de Paritaire Commissie of als gevolg van veranderingen in de wereldmarktprijzen voor grondstoffen, stijgen de desbetreffende prijzen dienovereenkomstig; behalve dat er minder dan twee maanden zitten tussen het plaatsen van de bestelling en de uitvoering van de dienst.
3.2 De prijzen zijn netto zonder enige aftrek. Alle bijkomende vergoedingen, openbare kosten, eventuele nieuwe belastingen, vrachtkosten en de verhoging ervan, die de levering rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloeden, zijn ten laste van de koper.
3.3 Tenzij anders vermeld in de aanbieding of op de factuur, gelden de volgende betalingsvoorwaarden: 1/3 bij het plaatsen van de bestelling, 1/3 bij het gereed staan van de goederen voor verzending, het restant netto 8 dagen na factuurdatum.
3.4 Vertegenwoordigers hebben niet het recht betalingen te innen.
3.5 De factuurbedragen zijn zonder aftrek kosteloos betaalbaar. Er is geen verplichting om wissels te aanvaarden. Bij acceptatie wordt de betaling pas geacht te zijn verricht nadat deze is afgelost; alle gerelateerde kosten, rente en vergoedingen zijn voor rekening van de koper. Als de betalingstermijn wordt overschreden, worden de werkelijk gemaakte kosten van bankleningen in rekening gebracht, onder voorbehoud van aanspraak op verdere schade als gevolg van vertraging, maar met een minimum van 2% boven de respectieve officiële discontovoet vanaf de vervaldatum. Vertragingsrente volgens Artikel 1333 (2) ABGB, aanmanings-, executie- en incassokosten zijn voor rekening van de koper (artikel 1333 (3) ABGB).
3.6 Koper is niet gerechtigd betalingen in te houden wegens garantieclaims of andere niet door verkoper erkende tegenvorderingen. Indien de koper in gebreke blijft met een overeengekomen betaling of andere dienst, kan de verkoper ofwel aandringen op nakoming van het contract en
a) de nakoming van zijn eigen verplichtingen opschorten totdat de openstaande betalingen of andere diensten zijn voldaan,
b) een redelijke verlenging van de leveringstermijn in Claim,
c) maak de volledige nog openstaande koopprijs verschuldigd.
3.7 Indien de koper de verschuldigde betaling niet heeft verricht of geen andere dienst heeft verricht wanneer de uitstelperiode in overeenstemming met 9.3 is verstreken, kan de verkoper zich uit het contract terugtrekken door middel van een schriftelijke kennisgeving. De koper heeft op verzoek van de verkoop.

4. Service en Levering
4.1 Termijnen en data zijn niet bindend.
4.2 Termijnen beginnen per datum van de orderbevestiging, maar niet voordat alle details volledig duidelijk zijn en eventuele noodzakelijke officiële of soortgelijke certificaten door de klant zijn verstrekt; Datums worden overeenkomstig verplaatst. Termijnen en datums hebben betrekking op het tijdstip van gereedmelding voor levering af fabriek of magazijn.
4.3 Overmacht en gebeurtenissen die de levering voor ons beduidend moeilijker of onmogelijk maken - bijv. Storingen van allerlei aard, vertragingen in de levering van essentiële grond- en bouwmaterialen of accessoires geven ons het recht om de levering uit te stellen voor de duur van de belemmering en een passende herstart tijd of om het contract te annuleren als we het nog niet hebben vervuld, de overeenkomst te ontbinden.
4.4 Wij zijn gerechtigd om wegens dringende redenen de leveringstermijn eenmaal met 4 weken te verlengen; de klant moet hiervan op de hoogte worden gebracht voordat de leveringstermijn is verstreken.
4.5 Indien we met een levering in gebreke zijn, kan de klant zich uit het contract terugtrekken na een door hem schriftelijk vast te stellen uitstelperiode van minstens een maand als we deze nog niet hebben vervuld. In dit geval kan hij in plaats van het herroepingsrecht - beperkt tot het deel van onze leveringsverplichting dat nog niet is nagekomen - alleen schadevergoeding eisen voor niet-nakoming als wij of onze plaatsvervangende agenten de levering opzettelijk of zelfs uit nalatigheid hebben veroorzaakt.

5. Risico-overgang
5.1 Het risico gaat over op de klant zodra het bestelde systeem of delen van het systeem aan de vervoerder of expediteur zijn overgedragen dan wel de fabriek van de leverancier hebben / hebben verlaten voor verzending, ongeacht of de overdracht / Verzending vindt plaats vanaf de plaats van uitvoering, die de vrachtkosten draagt, die het transport uitvoert of dat de leverancier volgens het gesloten contract verplicht is de montage zelf uit te voeren.
5.2 Indien de goederen gereed zijn voor verzending en de verzending of acceptatie wordt vertraagd om redenen waarvoor de leverancier niet verantwoordelijk is, gaat het risico over op de klant bij ontvangst van de melding van gereedheid voor verzending; Vanaf deze dag draagt de klant ook de opslagkosten en andere gemaakte kosten, namelijk minimaal ½% van het factuurbedrag voor elke begonnen maand vanaf de melding van gereedheid voor verzending.
5.3 Indien de leverancier aanvullend met de montage wordt belast, dient de acceptatie op zijn verzoek - ook in gedeelten - op kosten van de klant direct te geschieden. Indien er binnen 12 werkdagen na ontvangst van de oplevering geen acceptatie is om redenen waarvoor de leverancier niet verantwoordelijk is, wordt de prestatie van de leverancier geacht te zijn aanvaard na de 12e werkdag indien de leverancier de afnemer op de hoogte stelt van de opleveringsmelding. deze aflevering geeft aan. Indien klant gebruik heeft gemaakt van de dienst of een deel van de dienst van leverancier, wordt de acceptatie geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van gebruik.
5.4 Door de koper gemelde gebreken geven slechts het recht om acceptatie te weigeren indien deze de bruikbaarheid van de dienst aanzienlijk aantasten.

6. Klachten
De leverancier is niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit door de klant aangeleverde documenten of uit onjuiste informatie. Reclames moeten onmiddellijk, uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk worden ingediend. De leverancier moet een passende termijn krijgen, maar minstens 8 dagen, om de goederen te beoordelen. Hiervoor moeten de goederen worden teruggestuurd naar de leverancier. In het belang van de koper wordt erop gewezen dat in geval van transportschade de feiten van de zaak onmiddellijk na ontvangst van de goederen door de spoorweg- of expediteur moeten worden genomen. Retourzendingen zijn alleen toegestaan binnen 21 dagen in uitzonderlijke gevallen en alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier.

7. Garantie
In overeenstemming met de erkende regels van de techniek garanderen wij dat het materiaal en de afwerking vrij zijn van gebreken. Wij zijn aansprakelijk voor eventuele gebreken in de levering of service - inclusief het ontbreken van beloofde eigenschappen - met uitsluiting van verdere claims als volgt:
7.1 De garantie bedraagt 2 jaar, gerekend vanaf de risico-overdracht.
7.2 Gebreken dienen direct na ontvangst van de goederen op de plaats van bestemming te worden gemeld; anders vervallen alle claims.
7.3 Wij zijn verplicht om naar eigen inzicht onderdelen gratis te repareren of nieuwe onderdelen te leveren die door omstandigheden voorafgaand aan de risico-overdracht binnen de garantieperiode aanzienlijk in hun bruikbaarheid zijn aangetast, dan wel de verminderde waarde te vergoeden. Vervangen onderdelen worden ons eigendom.
7.4 Indien wij niet aan onze garantieverplichting voldoen, heeft de klant alleen recht op prijsvermindering, met uitsluiting van verdere aanspraken na installatie en indien de annulering gepaard gaat met onevenredig hoge inspanningen, anders een herroepingsrecht indien de verwijzing naar het recht op prijsvermindering onredelijk is.
7.5 De garantie strekt zich niet uit tot
a) gebreken die zijn ontstaan als gevolg van natuurlijke slijtage, gebrekkige installatie- en montagewerkzaamheden door derden, onjuiste inbedrijfstelling, onjuiste of onzorgvuldige omgang, oneigenlijk gebruik, onvoldoende onderhoud van het systeem, als gevolg van onjuiste of niet tijdige beschermende coatings als gevolg van externe invloeden (bijv. magnetische velden) en het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
b) Defecten die zijn veroorzaakt door veranderingen of reparatiewerkzaamheden die door de klant of een derde zijn uitgevoerd zonder onze toestemming.
c) de lichtechtheid van kunststof coatings.
d) op geleverde onderdelen die onderhevig zijn aan overmatige natuurlijke slijtage vanwege hun materiaaleigenschappen of het soort gebruik - bijv. afdichtingen, kunststof lagers.
7.6 De klant moet ons voldoende gelegenheid en tijd geven om garantieacties te ondernemen; anders vervallen alle claims. Door de klant geleverde ondersteunende diensten of materialen moeten opnieuw of kosteloos worden geleverd. Daarnaast is de klant verplicht ervoor te zorgen dat de verbeteringswerkzaamheden veilig voor zaken en mensen kunnen worden uitgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om data voor verbeteringswerkzaamheden aan te kondigen en deze na overleg zo te regelen dat er geen bedrijfsonderbrekingen zijn. Als het voorwerp van het contract ondanks het defect blijft worden gebruikt, is de garantie beperkt tot het oorspronkelijke defect.
7.7 We kunnen weigeren gebreken te verhelpen zolang de klant zijn verplichtingen niet in voldoende mate nakomt.
7.8 Wij hoeven de kosten van een door de klant zelf uitgevoerde defecte reparatie alleen te vergoeden indien wij hiervoor schriftelijke toestemming hebben gegeven. Wijzigingen die de klant zelf of een derde heeft aangebracht in onze leveringen en diensten, verwijderen elke garantieclaim van de klant en eventuele schadeclaims.
7.9 Garantieclaims vervallen één maand na onze afwijzing of niet-aanvaarding van ons regelgevingsvoorstel, gerekend vanaf de datum van onze brief.
7.10 Onderhandelingen over gebreken
7.11 De klant doet uitdrukkelijk afstand van alle rechten waarop hij recht heeft op grond van artikel 933b van de ABGB.
7.12 Verdere aanspraken zijn uitgesloten, voor zover dit toelaatbaar is: dit geldt in het bijzonder voor aanspraken op vergoeding van schade die niet op het voorwerp van de overeenkomst zelf is ontstaan.
7.13 Deze bepalingen zijn ook van toepassing op de levering van andere goederen dan die in overeenstemming met de overeenkomst.

8. Aansprakelijkheid
8.1 In alle gevallen is de leverancier alleen aansprakelijk voor opzet en grove schuld. De beperking van aansprakelijkheid is ook van toepassing op vorderingen uit onrechtmatige daad, voor zover deze verband houden met de gebrekkige levering.
8.2 Aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade aan het geleverde artikel. Dit geldt ook voor vorderingen die voortvloeien uit onrechtmatige daad.
8.3 Indien de leverancier geheel of gedeeltelijk niet in staat is te presteren, is zijn aansprakelijkheid voor schade jegens handelaren beperkt enerzijds tot opzet en grove schuld van de organen en leidinggevenden en anderzijds tot max. 10% van de waarde van dat deel van de dienst dat door de onmogelijkheid niet op tijd geleverd of in gebruik kan worden genomen. De aansprakelijkheid voor schade jegens niet-ondernemers is in deze gevallen beperkt tot opzet en grove schuld.

9. Eigendoms voorbehoud
9.1 De geleverde producten blijven het onbeperkte eigendom van de leverancier totdat alle, toekomstige vorderingen van de leverancier uit de zakelijke relatie met de afnemer of om enige andere juridische reden volledig zijn voldaan.
9.2 De koper mag de goederen niet verpanden of tot zekerheid overdragen totdat zij volledig zijn betaald. Indien beslag wordt gelegd op de zaken door een derde of indien er enige andere tussenkomst is die de rechten of de mogelijkheid van de leverancier om erover te beschikken in gevaar brengt, dient de afnemer de leverancier hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
9.3 Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken door koper worden doorverkocht, cedeert koper hierbij de uit de verkoop voortvloeiende vorderingen op zijn koper of derde met alle nevenrechten aan leverancier totdat alle vorderingen van verkoper uit leveringen van goederen volledig zijn voldaan. Behoudens herroeping is de koper bevoegd om de vorderingen uit de wederverkoop te innen. Zolang de koper zijn betalingsverplichtingen naar behoren nakomt, zal de verkoper geen gebruik maken van zijn recht op incasso.
9.4 De afnemer is verplicht de leverancier alle informatie en bescheiden te verstrekken die nodig zijn om zijn rechten te doen gelden, in het bijzonder om de debiteuren van de overgedragen vorderingen te noemen en hen op de hoogte te stellen van de overdracht.
9.5 De leverancier is hierbij bevoegd om namens de afnemer de opdracht aan de debiteur te melden. Indien de waarde van de aan de leverancier verstrekte zekerheden zijn prestatieclaims met meer dan 20% overschrijdt, is de leverancier verplicht de goederen op verzoek van de koper terug te leveren.
9.6 Indien de goederen op initiatief van de koper rechtstreeks naar een derde adverteerder als zijn klant worden verzonden, verbindt de koper zich ertoe het eigendomsvoorbehoud in zijn koopovereenkomst met de derde koper te specificeren in het kader van dit deel van de algemene voorwaarden.
9.7 Indien de goederen vóór betaling aan de leverancier door de afnemer aan een derde worden doorgestuurd, dan is de afnemer aansprakelijk voor de melding aan de belastingdienst voor vergoedingen en overdrachtsbelastingen, dient hij de oplopende opdrachtvergoedingen te dragen en neemt hij eventuele verhogingen door niet-melding of vertraging over Weergave veroorzaakt.

10. Geldigheid van de bepalingen
De ondoeltreffendheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

11. Toepasselijk recht / plaats van uitvoering / bevoegde rechtbank
Op de betrekkingen tussen de verkoper en de koper is uitsluitend Oostenrijks recht van toepassing. De plaats van uitvoering is het bezorgbedrijf. Voor alle geschillen die voortvloeien uit deze contractuele relatie, is de exclusieve lokale en feitelijke jurisdictie van de rechtbank van Güssing in overeenstemming met §104 JN was het daarmee eens. De verkoper kan echter ook een beroep doen op een andere voor de koper bevoegde rechtbank.

Menu
nl_NL